NOTA LEGAL

Textes legals Versión 1 08-2023


1.1 Avís Legal (LSSI)

De conformitat amb l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de "Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI)", posem en el seu coneixement la següent informació:

Tauca, C.B., [d'ara endavant Tauca], és el titular del portal web tauca.com, que actua exclusivament com a explotadora, i gestora dels continguts dels portals web domiciliada a: C / Joan Oliver 5 17800 OLOT NIF E17845462, és l'encarregada de l'explotació, gestió i funcionament del portal web esmentat anteriorment. Si vol contactar amb nosaltres, pot fer-ho mitjançant correu postal a l'adreça esmentada al paràgraf anterior, o bé a través del correu electrònic tauca@tauca.com.

1.2 Política de Privacitat (RGPDUE)

TEXT LEGAL

De conformitat al que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades , l'informem que les dades personals facilitades a través dels formularis, així com la seva adreça de correu electrònic, han estat incloses a un tractament titularitat de Tauca, C.B., [d'ara endavant Tauca], amb domicili social al C / Joan Oliver 5 17800 OLOT NIF E17845462, Correu electrònic tauca@tauca.com, per tal d'atendre les seves consultes i enviament d'informació relacionada amb els productes i serveis que ofereix TAUCA.TEXT LEGAL

S'informa que les dades poden ser utilitzades per l'enviament de comunicacions comercials, per qualsevol mitjà, relatiu a altres serveis de la nostra empresa que puguin ser del seu interès. Si bé podrà en qualsevol moment oposar-se a aquest tipus d'enviaments, enviant un correu electrònic a l'adreça tauca@tauca.com i indicant en l'assumpte "BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ".

Així mateix, podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició i si procedeix de, portabilitat i limitació, enviant un escrit acompanyat d'una fotocòpia del DNI a la següent adreça: C / Joan Oliver maig 17800 OLOT o bé enviant-lo per correu electrònic tauca@tauca.com i acompanyada d'una fotocòpia del seu DNI o document acreditatiu equivalent i indicant a l'assumpte "PROTECCIÓ dE DADES".

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Tauca està especialment sensibilitzada en la protecció de les dades dels usuaris dels serveis als quals s'accedeix a través del sitio web. Mitjançant la present Política de Privacitat [d'ara endavant, la Política] s'informa als Usuaris de tauca.com del tractament i usos als quals se sotmeten les dades personals que es recapten a la web, amb la finalitat de que decideixin, lliure i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol·licitada.

TAUCA considera essencial garantir la protecció de les dades personals per això, per tal de protegir la intimitat i privacitat de tots els interessats (titulars de les dades), posem de manifest la present Política de Privadesa, comprometent-nos a garantir les exigències legals estipulades en la legislació i reglamentació que sigui aplicable en la matèria de Protecció de Dades Personals. Així doncs, en compliment del Reglament (UE) 2016/679, mitjançant el present document TAUCA informa:


1- Titularitat dels Tractaments

TAUCA amb domicili social a: C/ Joan Oliver 5 17800 OLOT, és el titular de diferents tractaments. En concret, les dades recaptats a través de la present web, s'incorporen al tractament [USUARIS WEB / NEWSLETTER], als quals li serà aplicada la present política de privacitat.

2- Recollida i Tractament de dades

El tractament [USUARIS WEB / NEWSLETTER], té com a principal característica:

2.1-Finalitat

La finalitat de la recollida i incorporació de les dades als citats tractaments, consisteixen en:

a. Per al tractament [USUARIS WEB / NEWSLETTER], oferir la informació sol·licitada pels interessats al formulari o qüestionari de la pàgina web tauca.com.

b. Resoldre les qüestions formuladas i remetre'ls informació sobre les nostres ofertes de productes o serveis del portal titularitat deTAUCA.

2.2- Encarregat del Tractament

En el cas que hi hagi tercers que accedeixin a aquest fitxer i amb els quals hi hagi obligació de subscriure el contracte que prescriu (l'article 28 RGPDUE). Es signarà aquest contracte sobre els termes que marca el citat article, que regularà contractualment l'ús i la confidencialitat de les dades de caràcter personal, de conformitat amb el que disposa la legislació vigent.

2.3-Base jurídica - Consentiment

Mitjançant l'emplenament dels diversos formularis contingut a la Web esmentada anteriorment, l'interessat dóna el seu consentiment perquè les dades de caràcter personal subministrades siguin incorporades a l'esmentat tractament, sent objecte d'tractament per la mateixa de conformitat amb la present Política de Privacitat. De la mateixa manera presta consentiment perquè Tauca, envieu informació periòdica i informar dels nostres serveis. Si bé podrà en qualsevol moment oposar-se a aquest tipus d'enviaments, enviant un correu electrònic a l'adreça tauca@tauca.com indicant en l'assumpte "BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ”.

3- Mesures de Seguretat

TAUCA ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades de caràcter personal legalment requerits, i ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori dels mateixos.

4- Drets d'Accés, Rectificació, Cancel·lació, Oposició, Portabilitat i Limitació

Els interessats titulars de les dades contingudes en el tractament [USUARIS WEB / NEWSLETTER] així com els titulars de dades contingudes en qualsevol dels tractaments titularitat de Tauca, podran dirigir-se a l'entitat, com a responsable de tractament, per tal de poder exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat, i si escau limitació (drets ARCOPL) respecte de les dades incorporades en el tractament.

Aquests drets tenen caràcter "personalíssim", per la qual cosa únicament podran ser exercits pel propi interessat, o el seu representant legal, prèvia acreditació de la seva identitat, o si escau, de la suficiència de la representació.

A.-El dret d'accés, a exercitar amb periodicitat anual, excepte interès legítim acreditat. En exercir el dret d'accés, l'interessat podrà optar pels següents sistemes de consulta del fitxer:

– Enviar un correu electrònic a: tauca@tauca.com.
– Comunicació per escrit dirigida a: TAUCA, C/ Joan Oliver 5 17800 OLOT

TAUCA, procedirà a notificar la seva decisió en el termini d'un mes. Si fos en sentit afirmatiu, l'interessat podrà accedir a la referida informació en el termini dels 10 dies següents a la notificació.

B.- El dret de rectificació i cancel·lació podran ser exercitats, d'acord amb les següents previsions, sempre que l'interessat consideri que les dades recollides en els nostres tractaments són inexactes, incompletes, inadequades o excessives. En aquest cas, podrà exercitar-los a través d'algun dels mitjans anteriorment previstos. Tauca, procedirà a la rectificació o cancel·lació dins dels 10 dies següents al de la recepció de la sol·licitud.

C.- El dret de portabilitat podran ser exercit, d'acord amb les següents previsions, sempre que el interessat consideri que les dades recollides en els nostres tractaments, has de ser retornades al titular de les dades, o bé a un altre tercer (Encarregat de tractament).

D.- El dret de limitació podran ser exercit, prèviament el dret d'oposició al tractament de les seves dades, i que mentre no es resolgui el Dret d'oposició, es limiti el tractament de les mateixes.

5- Canvi de Normativa

TAUCA, es reserva el dret de modificar la present política amb l'objecte d'adaptar a les novetats legislatives o jurisprudencials, així com les que poguessin derivar-se de "codis tipus" existents en la matèria. Tals canvis seran comunicats amb l'antelació que sigui necessària a la nostra pàgina Web, sense perjudici de reclamar el consentiment necessari dels afectats quan aquest no es considerés atorgat conformement als termes de la present política.

Qualsevol dubte, pregunta o comentaris que pogués albergar amb referència a la present normativa, no dubti a consultar-dirigint la seva comunicació sobre aquest tema a: tauca@tauca.com.